Felhasználási feltételek

Üdvözöljük a Prima Primissima Alapítvány a www.primaprimissima.hu weboldalán (továbbiakban ”Weboldal”). Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen felhasználási feltételeket (továbbiakban: ”Felhasználási Feltételek”). A Weboldal és az információs e-mail cím használatával Ön e szolgáltatásainkat használja, és magára nézve kötelezőnek elfogadja a Felhasználási Feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

A Weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban: ”Üzemeltető”) adatai:
Név: Prima Primissima Alapítvány
Nyilvántartási szám: 19900/2003
Adószám: 18180963-2-42

Tartalom:

  1. Általános rendelkezések
  2. A Weboldal tartalma, használata
  3. A Weboldal tartalmáért való felelősség
  4. A Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog
  5. Vegyes rendelkezések

1. Általános rendelkezések

Az Üzemeltető nem felel azokért a károkért, amelyek a Weboldallal összefüggésben, annak működésképtelenségéből, nem megfelelő használatából, illetve számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, adattovábbítási késedelemből erednek, illetve az adatok, információk bárki által történő illetéktelen megváltoztatásával következnek be.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy az internetes etika ellen vétőt minden előzetes értesítés nélkül lehetősége szerint kizárja a szolgáltatás használatából.

2. A Weboldal tartalma, használata

A Weboldal általános tájékoztató információkat tartalmaz a Prima Primissima Alapítvány által alapított Prima Primissima Díjjal (”Díj”), így különösen a Díjra történő jelöléssel, a Díjak átadásával kapcsolatban, valamint részletes információkkal szolgál a tárgyévi Prima Primissima Díjak átadására, a jelöltek személyére és a közönségdíjhoz kapcsolódó szavazás módjára vonatkozóan. A Prima Primissima Közönségdíjhoz kapcsolódó (“Közönségdíj”), így különösen a Közönségdíj kapcsán történő szavazás részletes szabályairól és a szavazás során a szavazók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezeléséről a Weboldalon külön szabályzat rendelkezik.
A Weboldalon tárolt/megjelenített adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a Weboldalon található információkra alapított döntése, magatartása kizárólag a felhasználó felelőssége.
Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, vagy átírja, továbbá elérhetőségét megváltoztassa, illetve a Weboldal üzemeltetését karbantartás vagy egyéb célból időlegesen szüneteltesse vagy véglegesen megszüntesse.

3. A Weboldal tartalmáért való felelősség

Üzemeltető mindent elkövet annak érdekében, hogy a Weboldalon szereplő információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek, továbbá minden ésszerű és elvárható intézkedést megtesz a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Weboldalon – akár a Weboldal üzemeltetőjétől függetlenül – jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik.
Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik Üzemeltető nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Weboldalon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Weboldal használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be. Üzemeltető nem vállal felelősséget továbbá a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, kém- és más kártékony programoktól való mentességéért. Üzemeltetője javasolja, hogy a Weboldalt felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.
A Weboldalra történő belépéssel, annak használatával minden felhasználó elfogadja a Weboldal használatának jelen Felhasználási Feltételeit, és elismeri, hogy az Weboldalt saját felelősségére használja.

4. A Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

A Weboldalon elhelyezett valamennyi információ, anyag, annak teljes szöveges, képi, grafikai, illetve egyéb tartalma, a Weboldal szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely adat szerzői jogvédelem, illetve egyéb jogi védelem alatt állnak, amelynek jogosultatlan használata, felhasználása jogszabályba ütközik. A szerzői jogok, illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja az Üzemeltető.
A Weboldalon található szöveges tartalmakat a felhasználók jogosultak nyomtatott és elektronikus sajtótermékekben, kizárólag a Prima Primissima Díjjal, illetve a díjátadóval kapcsolatos információkról adott tényszerű tájékoztatás céljából történő megjelentetés érdekében, a forrás megjelölésével felhasználni, ennek során nem jogosultak azonban a felhasználni kívánt tartalmak megváltoztatására, átdolgozására kivéve, ha ehhez az Üzemeltető előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulását adta. A Weboldalon található tartalmak, szöveg, nevek, logók, grafika, képek, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb. egyéb üzleti célú hasznosítása szigorúan tilos, azokat a felhasználók – az előzőekben említett felhasználás kivételével – kizárólag magáncélú információszerzés érdekében használhatják fel, azokat nem többszörözhetik, és semmilyen formában sem terjeszthetik, illetve közvetíthetik a nyilvánosság felé.
A Weboldal tartalmának jogosulatlan felhasználása a védjegyjogi, versenyjogi, szerzői jogi és polgári jogi igényein túlmenően a büntetőjogi jogszabályokban meghatározott szankciókat is maguk után vonhatnak. Az Üzemeltető követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

5. Sütik használatára vonatkozó szabályzat

A Webhely szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében ún. sütiket (cookie-kat) használ. A Webhely használatával Ön elfogadja az oldal sütikre vonatkozó összes aktuális irányelvét, valamint adatvédelmi nyilatkozatát.
A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok. A cookie egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál.

A Webhely látogatása során létrehozott sütik többféle kategóriába tartozhatnak:

A cookie-k által gyűjtött információkat a Webhely nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.

A Webhely független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel a Webhely nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért a webhely felelősséget nem vállal, és jogilag felelősségre nem vonható. A Webhely fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely részét. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is használja ezt a weboldalt, az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.

Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja böngészőjében, illetve a harmadik féltől származó sütikről és azok beállításairól az alábbi weboldalon tud tájékozódni:
http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choice

Vegyes rendelkezések

A jelen felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát az Üzemeltető fenntartja. A felhasználási feltételek esetleges változásáról a felhasználó minden esetben a Weboldalon elhelyezett értesítés útján szerezhet tudomást.

Jelen Felhasználási Feltételeket a magyar jog szabályaival összhangban kell értelmezni és teljesíteni.

A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen Felhasználási Feltételekből fakadnak.

A Felhasználási Feltételek érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

Budapest, 2015. október 6.

Prima Primissima Alapítvány
Üzemeltető